گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 سرپرست دانشکده حفاظت و مرمت

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده حفاظت و مرمت اصفهان
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه :


تا کنون
2 مدیر مسئول

مؤسسه محل اشتغال : دفتر نظام مهندسی 114 اصفهان
تاریخ شروع : 1382/01/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون فعالیت دارد
3 رئیس هیت مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت الگو شهر ایران
تاریخ شروع : 1393/12/01
تاریخ خاتمه :


وابسته به باشگاه مهندسان دانشگاه هنر اصفهان
4 مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1381/07/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون ادامه دارد
5 مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد نطنز
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/12/01


6 مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد شهرکرد
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/12/01


7 مدرس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون ادامه دارد
8 مشاور و طراح

مؤسسه محل اشتغال : دفتر فنی دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ شروع : 1386/01/01
تاریخ خاتمه : 1389/12/29


9 مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت طرح و ساخت توان شن صفه
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1393/09/01


10 مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسین مشاور فردا شهر ایران
تاریخ شروع : 1381/01/01
تاریخ خاتمه : 1393/12/29


11 طراح و ناظر

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسین مشاور صحراءالذهبیه کویت
تاریخ شروع : 1381/01/01
تاریخ خاتمه : 1381/12/29


12 کمک طراح و ناظر

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسین مشاور شهر و خانه اصفهان
تاریخ شروع : 1376/01/01
تاریخ خاتمه : 1381/01/01


13 معاون شهرداری

مؤسسه محل اشتغال : معاونت شهر سازی منطقه آزاد چابهار
تاریخ شروع : 1376/01/01
تاریخ خاتمه : 1376/12/28


14 مدیر آتلیه

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسین مشاور تاژ پردیس اصفهان
تاریخ شروع : 1371/01/01
تاریخ خاتمه : 1375/12/28


مسئول اجرایی
15 مسئول فنی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر تهران
تاریخ شروع : 1370/01/01
تاریخ خاتمه : 1370/12/28


مسئول فنی اجرائی
16 مسئول فنی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسین مشاور اسپادانا اصفهان
تاریخ شروع : 1370/01/01
تاریخ خاتمه : 1370/12/29


مسئول فنی اجرای شرکت

1