گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مدیریت ساخت

سوابق اجرایی

1 دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/01/01
تاریخ خاتمه : 1399/12/29


2 سرپرست و عضو کمیته فنی مرمت و احیا ابنیه تاریخی، تعمیر و نگهداری ساختمان های دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/01/01
تاریخ خاتمه : 1399/12/29


3 سرپرست و عضو کمیته فنی پروژه کلیشاد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/01/01
تاریخ خاتمه : 1399/12/29


4 مدیر اجرایی پروژه سایت اصلی دانشگاه هنر اصفهان در شهر کلیشاد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/01/01
تاریخ خاتمه : 1399/12/29


5 مدیر دفتر فنی و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/01/01
تاریخ خاتمه : 1399/12/29


6 مشاور مدیریت پروژه و طراحی سیستم ها

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مشاوره پی فن
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


7 مشاور مدیر پروژه مکانیک و تاسیسات

مؤسسه محل اشتغال : شركت پیمانکاری پارتاک ارم، سیتی سنتر اصفهان
تاریخ شروع : 1389/01/01
تاریخ خاتمه : 1390/12/29


8 مسئول بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه

مؤسسه محل اشتغال : شركت پیمانکاری پارتاک ارم، سیتی سنتر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/-10/-


9 کارآموز

مؤسسه محل اشتغال : شركت پیمانکاری دقیق
تاریخ شروع : 1384/01/01
تاریخ خاتمه : 1384/06/31


طرح توسعه سیمان سپاهان
10 کارآموز

مؤسسه محل اشتغال : شركت پیمانکاری دقیق
تاریخ شروع : 1383/04/01
تاریخ خاتمه : 1383/06/31


تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس

1