مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 نمايند هانتشارات دانشكده هنر هاي تجسمي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه : 1399/01/01


2 مدير گروه ارتباط تصويري و ارشد تصويرسازي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/08/01
تاریخ خاتمه : 1398/09/01


3 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده هنر هاي تجسمي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/08/01


4 عضو حقيقي كميته تاييد صلاحيت علمي گروه گرافيك

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/07/01


5 عضو كميته تخصصي دكتري پژوهش هنر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/08/01
تاریخ خاتمه : 1395/08/011