گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

سوابق اجرایی

1 عضو هيأت تحريريه فصلنامه «سيب فيروزه¬اي» كارگروه هنر و سلامت نيشابور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشكي نيشابور
تاریخ شروع : 1398/05/28
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
2 رياست كميته علمي-تخصصي بازنگري دروس رشته هاي دانشگاه جامع علمي كاربردي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه جامع علمي كاربردي استان اصفهان
تاریخ شروع : 1399/04/18
تاریخ خاتمه : 1400/04/18


3 عضو كارگروه بررسي توانايي علمي هيأت اجرايي معين جذب دانشگاه جامع علمي كاربردي استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه جامع علمي كاربردي استان اصفهان
تاریخ شروع : 1397/12/04
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
4 عضو كارگروه بررسي توانايي¬هاي علمي گروه ارتباط تصويري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/11/24
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
5 دبير علمي بخش هنر سومين تا ششمين كنفرانس بين¬المللي و ملي دوره بازي هاي رايانه اي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1396/11/30
تاریخ خاتمه : 1399/11/30


6 معاون آموزشی و پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/09/11
تاریخ خاتمه :


ابقاء از 98 به مدت دوسال
7 مشاور انجمن علمی ارتباط تصویری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


8 مشاور پژوهشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه سپهر
تاریخ شروع : 1386/01/20
تاریخ خاتمه : 1387/12/29


9 مدیر گروه نقاشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه سپهر
تاریخ شروع : 1384/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/12/22


10 مشاور هنری دیوارنگاری

مؤسسه محل اشتغال : زیباسازی شهری
تاریخ شروع : 1392/02/08
تاریخ خاتمه : 1395/07/01


11 طراح دکور

مؤسسه محل اشتغال : صدا سیمای مرکز اصفهان
تاریخ شروع : 1380/03/06
تاریخ خاتمه : 1397/03/15


12 مدیر مسئول

مؤسسه محل اشتغال : موسسه آموزشی- هنری و پرورش خلاق کودک" هفت آسمان هشت بهشت"
تاریخ شروع : 1388/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/011