گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

سوابق اجرایی

1 مدیر گـــروه معمــــاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگـــاه هنـــر اصفـــهان
تاریخ شروع : 1401/08/14
تاریخ خاتمه :


2 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1399/03/15
تاریخ خاتمه : 1401/08/14


3 مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/02/01
تاریخ خاتمه : 1388/11/151