گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

1 کارشناس صنایع دستی

مؤسسه محل اشتغال : مامور در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
تاریخ شروع : 1393/01/17
تاریخ خاتمه : 1393/05/07


2 کارشناس صنایع دستی

مؤسسه محل اشتغال : مامور در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
تاریخ شروع : 1391/06/07
تاریخ خاتمه : 1392/07/07


3 کارشناس صنایع دستی

مؤسسه محل اشتغال : معاونت صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
تاریخ شروع : 1389/11/07
تاریخ خاتمه : 1393/05/07


4 عضو کمیته ثبت آثار ابتکاری در حوزه صنایع دستی

مؤسسه محل اشتغال : معاونت صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
تاریخ شروع : 1391/01/01
تاریخ خاتمه : 1391/12/011