دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 مسئول اجرایی کارگاه هنری - هنر نبوی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/09/06
تاریخ خاتمه : 1385/09/11


2 استاد مشاور دانشجویان شاهد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1385/07/17
تاریخ خاتمه : 1387/07/17


3 مسئول برپایی نمایشگاه آثار دانش آموختگان دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/12/20
تاریخ خاتمه : 1389/02/25


4 عضو حقوقی کارگروه بررسی صلاحیت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1388/01/17
تاریخ خاتمه : 1389/01/17


5 مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1387/10/25
تاریخ خاتمه : 1390/06/30


6 مدیر گروه کارشناسی نقاشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1380/06/27
تاریخ خاتمه : 1385/10/231