مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 نماینده و رابطه رییس دانشگاه هنر با مجمع خیرین دانشگاه ساز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1399/02/09
تاریخ خاتمه : 1400/02/09


2 عضو کمیته احیای میراث مکتوب طب سنتی وزارت بهداشت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان
تاریخ شروع : 1398/02/25
تاریخ خاتمه : 1400/02/25


3 عضو کمیتة گروه معارف اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1397/09/25
تاریخ خاتمه : 1399/09/25


4 عضویت کارگروه معارف دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1397/09/25
تاریخ خاتمه : 1398/09/25


5 عضویت کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه هنر اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/11/25
تاریخ خاتمه : 1400/11/25


6 عضو علی البدل هیئت انتظامی رسیدگی به تخلفات

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1398/02/21
تاریخ خاتمه : 1400/02/21


7 عضو کمیتة پژوهش اخلاق علوم پزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان
تاریخ شروع : 1397/04/12
تاریخ خاتمه : 1400/04/12


8 برگزاري جلسات زن در ايينه جمال وجلال، مدرس تفسیر قرآن

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


9 تقسيم اموال خارج از رده دانشگاه هنر در منطقه ي جلگه اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


10 مسئول مرکز مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : موسسه آموزش عالی صبح صادق
تاریخ شروع : 1385/08/10
تاریخ خاتمه : 1387/10/01


11 مشاوره و پژوهش‌ طب معنوی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


12 مشاور مذهبی و علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1400/12/01


13 راه اندادي اردوي جهادي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


14 راه اندازي انجمن خيريه حلقه مهر

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


15 راه‌اندازی و طراحی داخلی بخش vip بیمارستان خیریه

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


16 راه اندازی دانشکده ادیان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


17 تحقیق و پژوهش و تدریس

مؤسسه محل اشتغال : موسسه فرهنگی اینترانت اردیبهشت اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


18 کارشناس ارشد پژوهش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه اصفهان
تاریخ شروع : 1385/04/01
تاریخ خاتمه : 1385/07/301