گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 مدیر امور پژوهشی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1398/07/21
تاریخ خاتمه :


2 سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه ای

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/03/15
تاریخ خاتمه :


3 پژوهشگر شاخص گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه ای

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/20
تاریخ خاتمه :


4 مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی اعضای هیأت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/07/17
تاریخ خاتمه :


5 معاونت گروه شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1394/08/11
تاریخ خاتمه : 1395/08/11


6 معاونت گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه ای

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/11
تاریخ خاتمه :


7 عضو هيأت علمي گروه شهرسازي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/07/16
تاریخ خاتمه :1