گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

سوابق اجرایی

1 سرپرست گروه کتابت و نگارگری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1391/12/16
تاریخ خاتمه :


2 عضو هیات علمی گروه صنایع دستی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه :1