گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 رییس دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


2 رییس دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


3 معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


4 شرکت در گروه‌های کاوش باستان‌شناسی تپه‌های اولتان، مهمانکش، قالایچی و دیوار گرگان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


5 همکاری در بیش از سی پروژه طراحی و اجرا در موزه‌های کشور

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


6 مسئول پروژه ساماندهی و مستندسازی آثار فرهنگی مساجد استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


7 مسئول پروژه مستندسازی آثار باستانی گنجینه موزه ملی ایران

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1