مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

1 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1396/09/19
تاریخ خاتمه :


2 سرپرستی گروه دکتری شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/09/10
تاریخ خاتمه : 1394/12/03


3 سرپرستی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1393/06/09
تاریخ خاتمه : 1396/09/191