گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی گرایش سازمانی

سوابق اجرایی

1 معاون پژوهشی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1399/03/01
تاریخ خاتمه :


2 مدیر ارتباط با صنعت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1397/12/01
تاریخ خاتمه : 1399/01/01


3 مشاور و مدرس بانک مسکن شعب استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : بانک مسکن
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه :


4 مشاور و مدرس کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
تاریخ شروع : 1396/05/31
تاریخ خاتمه :


5 مشاور کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تاریخ شروع : 1393/02/01
تاریخ خاتمه :


6 دبیر کمیته کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/02/01
تاریخ خاتمه :


7 رئیس مرکز کارآفرینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1395/02/01
تاریخ خاتمه :1