مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

1 عضو کمیته راهبردی پایگاه پژوهشی آیاپیر

مؤسسه محل اشتغال : ایذه
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1386/01/01


2 ناظر معین سازمان میراث فرهنگی کشور

مؤسسه محل اشتغال : استان لرستان و ایلام
تاریخ شروع : 1378/01/01
تاریخ خاتمه : 1380/01/01


3 مسئول طرح های فنی و عمرانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر تهران (پردیس اصفهان) - دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ شروع : 1374/01/01
تاریخ خاتمه : 1380/01/01


4 کارشناس مرمت

مؤسسه محل اشتغال : میراث فرهنگی چهار محال و بختیاری
تاریخ شروع : 1369/01/01
تاریخ خاتمه : 1374/01/01


5 تکنسین ارتوپدی

مؤسسه محل اشتغال : مرکز توانبخشی هلال احمر خوزستان
تاریخ شروع : 1360/01/01
تاریخ خاتمه : 1364/11/011