گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
طرح درس

1 ارگونومی 1

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : طراحی صنعتی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
2 فیزیک 3

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : طراحی صنعتی رشته : طراحی صنعتی
گروه : طراحی صنعتی دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس فیزیک 3
3 پروژه طراحی صنعتی 3

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : طراحی صنعتی رشته : طراحی صنعتی
گروه : طراحی صنعتی دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1