مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

1 سازه‌های نو

کد درس : 14051009 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
2 طراحی فنی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 2
ساعت نظری : 1 ساعت عملی : 4
نوع درس : عملی نظری

[مشاهده جزئیات]

1