گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مبانی نظری معماری
مرتبه علمي : استادیار

گالری تصاویر