دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

گالری تصاویر