گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار