گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باستان شناسی گرایش دوران اسلامی
مرتبه علمي : استادیار

گالری تصاویر