گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

نمونه پروژه های طراحی محصول انجام شده

بازگشت به گالری تصاویر