گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

خاطرات در قالب عكس

بازگشت به گالری تصاویر
اولين دانشجويانم در دانشكده كارافريني هنر و گردشگري دانشجويان اقتصاد هنر ورودي 91
اولين دانشجويانم در دانشكده كارافريني هنر و گردشگري دانشجويان اقتصاد هنر ورودي 91
اولين دانشجويانم در دانشگاه هنر اصفهان دانشجويان شهرسازي ورودي 87
اولين دانشجويانم در دانشگاه هنر اصفهان دانشجويان شهرسازي ورودي 87