گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
مرتبه علمي : استادیار

اولين دانشجويان اقتصاد هنر

بازگشت به گالری تصاویر