گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

طرح 4 شهرسازی

بازگشت به گالری تصاویر
دانشجویان 91، سامان (بازدید چالشتر)
دانشجویان 91، سامان (بازدید چالشتر)
دانشجویان 93، خوانسار
دانشجویان 93، خوانسار
دانشجویان 90، میمه
دانشجویان 90، میمه