گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

ما اینگونه هستیم: نگاهی به گرمابه های سنتی

بازگشت به گالری تصاویر
کارت نمایشگاه
کارت نمایشگاه
ما اینگونه هستیم: نگاهی به گرمابه های سنتی 2
ما اینگونه هستیم: نگاهی به گرمابه های سنتی 2
ما اینگونه هستیم: نگاهی به گرمابه های سنتی 1
ما اینگونه هستیم: نگاهی به گرمابه های سنتی 1