گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

قهوه خانه ها

بازگشت به گالری تصاویر
کارت نمایشگاه
کارت نمایشگاه
قهوه خانه ها 2
قهوه خانه ها 2
قهوه خانه ها 1
قهوه خانه ها 1