گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

دستها سخن می گویند

بازگشت به گالری تصاویر
کارت نمایشگاه
کارت نمایشگاه
متن
متن
دستها سخن می گویند 03
دستها سخن می گویند 03
دستها سخن می گویند 02
دستها سخن می گویند 02
دستها سخن می گویند 01
دستها سخن می گویند 01