گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

ایتالیا و فرانسه

بازگشت به گالری تصاویر
کارت نمایشگاه
کارت نمایشگاه
متن
متن
ایتالیا و فرانسه 06
ایتالیا و فرانسه 06
ایتالیا و فرانسه 05
ایتالیا و فرانسه 05
ایتالیا و فرانسه 04
ایتالیا و فرانسه 04
ایتالیا و فرانسه 03
ایتالیا و فرانسه 03
ایتالیا و فرانسه 02
ایتالیا و فرانسه 02
ایتالیا و فرانسه 01
ایتالیا و فرانسه 01