گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 دانشنامه خطوط تزييني اسلامي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1395/09/30
نام کارفرما : دبيرخانه جشنواره فارابي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -