گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 طرح آمايش گردشگري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : استانداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 تدوين سند گردشگري شهري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 طرح جامع گردشگري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
4 طرح تطبيق استاندادهاي کيفيت خدمات گردشگري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1389/02/07
تاریخ خاتمه : 1390/03/10
نام کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري
مبلغ طرح : 00000 ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -

1