مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 طراحي ، چاپ و تاليف 2 مجموعه ويژه نامه ي سپاهان شهر

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1383/11/29
تاریخ خاتمه : 1383/11/28
نام کارفرما : شرکت جهاد خانه سازي
مبلغ طرح : - ریال
سمت در طرح :

مجري
2 طرح محيط و منظر فرهنگي آتشگاه اصفهان

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1388/11/28
تاریخ خاتمه : 1388/11/28
نام کارفرما : ميراث فرهنگي ، گردشگري استان اصفهان
مبلغ طرح : - ریال
سمت در طرح :

همکار اصلي
3 طرح سيستم اطلاعات جغرافيايي استان کهگيلويه و بوير احمد)

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1382/11/28
تاریخ خاتمه : 1382/11/28
نام کارفرما : سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کهگيلويه و ...
مبلغ طرح : - ریال
سمت در طرح :

همکار اصلي
4 ناظر فني نقشه گردشگري استان کهگيلويه و بويراحمد و شهر ياسوج

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1386/12/29
تاریخ خاتمه : 1386/11/30
نام کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي استان ا
مبلغ طرح : - ریال
سمت در طرح :

ناظر فني
5 طرح سيستم اطلاعات جغرافيايي استان کرمان (شهرستان بردسير)

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1382/11/28
تاریخ خاتمه : 1382/11/29
نام کارفرما : سازمان مديريت و برنامه ريزي
مبلغ طرح : - ریال
سمت در طرح :

همکار اصلي
6 طرح تحليل نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1383/04/31
تاریخ خاتمه : 1383/11/30
نام کارفرما : کميته زنان رياست جمهوري و دانشگاه اصفهان
مبلغ طرح : - ریال
سمت در طرح :

همکار اصلي
7 نياز سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي استان اصفهان

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1381/06/31
تاریخ خاتمه : 1381/12/29
نام کارفرما : سازمان مديريت و برنامه ريزي
مبلغ طرح : - ریال
سمت در طرح :

سرپرست کميته مالي