گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 بررسي ابعاد آنتروپومتريکي کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان به تفکيک مشاغل مختلف و پياده سازي رهنمودهاي ارگونومي در طراحي محيط کار

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1398/01/15
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شرکت گاز استان هرمزگان
مبلغ طرح : 480000000 ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهرداد عنبریان - محمد صادق سهرابی -

نياز اوليه طراحي انسان - محور، دسترسي به اطلاعات آنتروپومتريکي است. با گردآوري اطلاعات در زمينه ويژگي هاي ابعاد بدني کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان مي توان مقاديري از اندازه هاي بدن را که مورد نياز طراحان و مهندسان است؛ دراختيار آنان گذاشت و آنان را قادر و مجهز به طراحي و ساخت ايستگاه کار، ابزار و يا تعديل تجهيزات، متناسب با افراد هر بخش کاري نمود. نتيجه ايجاد انگيزش و رضايتمندي در کارکنان و نهايت افزايش بهره وري خواهد بود. براي طراحي ارگونوميک ايستگاه کار بايستي به جمعيت کاربر و محدوده لازم جه
2 • طراحي و استقرار برنامه جامع ارگونومي در بانك مسکن

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : بانک مسکن
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
3 • طراحي و استقرار برنامه جامع ارگونومي اداري در بانك كشاورزي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : بانک کشاورزي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

1