گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 ظرح تدوين و تبيين رشته مهندسي مواد هنر ايراني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1385/11/28
تاریخ خاتمه : 1386/11/28
نام کارفرما : فرهنکستان هنر
مبلغ طرح : 16500000 ریال
سمت در طرح :
2 تاليف کتاب ايران امروز

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1391/10/05
تاریخ خاتمه : 1392/07/06
نام کارفرما : موسسه آموزش عالي غير دولتي شهيد اشرفي اصفهاني
مبلغ طرح : 16000000 ریال
سمت در طرح :

تاليف بخش نقاشي ايراني اين کتاب بعهده اينجانب بوده است.