گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي