گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي