گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 باغ کمال. ساماندهي و طراحي

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1399/09/10
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهشا ارافیلیان - آرمین بهرامی - مایده ربیعی -
2 داوري طرح نامه پژوهشي تحليل پتانسيل هاي مشترک در شهرهاي خواهرخوانده اصفهان در برقراري ارتباط با دانشکده معماري شهرسازي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1396/05/10
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشگاه هنر اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1