گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي