مرتبه علمي : مربی

  • هنرمند برگزيده سال 1401 در گروه هنر اسلامي
  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 بازنگري شرح درس رشته هنر اسلامي گرايش مطالعات نظري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1400/05/01
تاریخ خاتمه : 1400/07/01
نام کارفرما : وزارت علوم
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -

مجري دکتر مرضيه پيراوي ونک
2 مطالعات هنرهاي ايراني(بخش صنايع دستي)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1391/10/05
نام کارفرما : موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
3 استفاده از نگارگري در زبان هاي جديد هنري براي نشر مفاهيم اسلامي و ايراني در دوره معاصر

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1390/11/28
تاریخ خاتمه : 1391/11/28
نام کارفرما : پژوهشکده هنرهاي سنتي اسلامي
مبلغ طرح : 100000000 ریال
سمت در طرح :
4 مستند نگاري و احياي نمد مالي لرستان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1389/11/28
تاریخ خاتمه : 1390/11/28
نام کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي لرستان
مبلغ طرح : 30000000 ریال
سمت در طرح :