گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 مطالعه ، برنامه ريزي و طراحي 76 پروژه شهرسازي: جامع شهري، تفصيلي شهري، هادي و بهسازي روستايي، جامع گردشگري، تفکيکي شهري و روستايي، طراحي شهري و ساماندهي محور شهري و تاريخي، ساماندهي بافت ناکارآمد و .

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1379/01/04
تاریخ خاتمه : 1403/12/28
نام کارفرما : اداره ها و سازمانهاي کشور
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
2 مطالعه و طراحي 87 سايت و مجموعه ساختماني: مسکوني، اداري، تجاري، فرهنگي و هنري، گردشگري و تفريحي، مذهبي، آموزشي، ورزشي، صنعتي، بوستان شهري، بوستان جنگلي، درماني (تا سال 1401).

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1379/01/03
تاریخ خاتمه : 1403/12/28
نام کارفرما : اداره ها و سازمان هاي کشور
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
3 بررسي و آسيب‌شناسي مدارس غيرانتفاعي موجود در شهر قزوين به لحاظ مکان‌يابي و کيفيت فضاهاي آموزشي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1392/12/24
تاریخ خاتمه : 1393/07/14
نام کارفرما : اداره کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان قزوين
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -