گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 شناسايي و امكان سنجي استفاده از مواد و مصالح پيشرفته در حفظ ، مرمت و احياي بناهاي تاريخي شهر اصفهان( فاز صفر)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1385/11/07
تاریخ خاتمه : 1386/04/15
نام کارفرما : اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان
مبلغ طرح : 76.000.000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهنام پدرام - هادی بهادری -

فاز صفر به اتمام رسيده است.
2 بازنگري برنامه درسي کارشناسي ارشد مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1399/09/15
تاریخ خاتمه : 1399/11/30
نام کارفرما : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مبلغ طرح : 50.000.000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهنام پدرام - پرستو عشرتی - میترا آزاد -
3 بازنگري برنامه درسي کارشناسي مرمت بناهاي تاريخي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1399/09/15
تاریخ خاتمه : 1399/11/30
نام کارفرما : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مبلغ طرح : 50.000.000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهنام پدرام - احد نژاد ابراهیمی -