مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 تهيه كاتالوگ رنگي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شركت آرتا تجارت زرين
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

1