گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي هنر براي مرکز تخصصي کودک و نوجوان حوزه هنري

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1397/11/30
تاریخ خاتمه : 1398/05/30
نام کارفرما : حوزه هنري استان اصفهان
مبلغ طرح : 60000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پریسا کیا -

1