گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 هويت بخشي مدارس علميه ايران

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1389/07/29
تاریخ خاتمه : 1389/12/29
نام کارفرما : اداره توسعه و عمران مرکز مديريت حوزه هاي علميه
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر صالحی - بهروز شهبازی چگنی - نوید نحوی - محمد جواد بینا -