گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 راهکارهاي ارتقاي تعامل بين دانشگاه و سينما

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1397/02/15
تاریخ خاتمه : 1397/10/30
نام کارفرما : سازمان سينمايي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر طغرایی - بهارک شاهرخی -
2 سياست هاي سينمايي ايران از بعد ار انقلاب تا 1392

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1393/07/07
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندارد -
3 سينماي سيار در ايران

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1393/04/04
تاریخ خاتمه : 1395/08/01
نام کارفرما : حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندارد -