گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 مشاوره علمي، پژوهشي و آموزشي در راستاي تکميل پروژه شهر دوستدار سالمند در شهر اصفهان و گسترش موضوع شهر دوستدار سالمند به ساير شهرها و استان هاي ايران در سال 1400

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1399/12/09
تاریخ خاتمه : 1400/05/13
نام کارفرما : United Nations Population Fund, National Council o
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا وکیلی - زهرا هاشمی نژاد -
2 Develop Strategic and Action Plan for Promoting Age Friendly City and Community in Isfahan (in accordance with international framework and based on the rapid assessment in 2019)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1399/04/14
تاریخ خاتمه : 1400/01/10
نام کارفرما : United Nations Population Fund, National Council o
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا وکیلی - زهرا هاشمی نژاد - پگاه اسلامیان - نفیسه تمدن پور - مائده غفارپناه - مهدی بدری زاده - امین شاعر - مهدی سلیمانی - کامران محبوبی - مهدی داراب زاده -
3 Assessment and pilot Planning for the Age-Friendly Environment(AFE) in Isfahan City (in accordance with the Global Framework of Age Friendly City and Community of World Health Organization).

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع : 1398/07/17
تاریخ خاتمه : 1398/11/30
نام کارفرما : United Nations Population Fund, National Council o
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمود محمدی - محمود قلعه نویی - منیره محمدی طباء - وکیل احمدی - کامران محبوبی - مهشید وعیدی - زهرا وکیلی - فرشته تدین - حسین منوچهری - مهدی سلیمانی - بهروز داراب زاده - هانیه نوربخش -
4 مطالعات نيازسنجي و طراحي زيرساختهاي سايت هاي گردشگري آبشار وارک خرم آباد

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1397/12/09
تاریخ خاتمه : 1398/03/14
نام کارفرما : اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري لرستان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - مائده غفارپناه - افسانه طالبی -
5 مطالعات طرح ساماندهي مجموعه تفريحي – توريستي سد حوضيان لرستان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1395/12/10
تاریخ خاتمه : 1396/05/10
نام کارفرما : اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لرستان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - علیرضا غلامی - زاهد شفیعی - رضا نصر اصفهانی - پریسا میرمحمد صادقی - مائده غفارپناه - شراره فرج زاده - - -
6 تدوين سند راهبردي توسعه شهر و شهرداري الشتر

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1395/08/07
تاریخ خاتمه : 1396/07/28
نام کارفرما : شهرداري الشتر
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - اصغر عبدلی - افشین سجادی - سمانه معین پور -
7 تدوين سند راهبردي توسعه شهر و شهرداري ني ريز فارس

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1395/07/10
تاریخ خاتمه : 1396/05/24
نام کارفرما : شهرداري ني ريز
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - سمانه معین پور - گلناز شیرازی - سید علی موسوی -
8 عوامل مؤثر بر بروز تخلفات ساختماني و ميزان اثر گذاري ساخت و سازهاي بي ضابطه در ساختار فضايي و کالبدي شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1394/08/28
تاریخ خاتمه : 1393/11/28
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - بهاره حردانی - زهرا رحیمی - هانیه نوربخش -
9 تدوين سند برنامه ريزي راهبردي شهر رباط کريم

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1394/07/20
تاریخ خاتمه : 1395/11/08
نام کارفرما : شهرداري رباط کريم
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد شاهیوندی - اصغر عبدلی - محمد رضا موسوی - بهروز خدامرادی - مریم جوانمرد - -
10 سند مناسب سازي فضاهاي شهري براي شهروندان با شرايط خاص(معلولين، کودکان و ساير افراد کم توان جسمي)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1393/12/25
تاریخ خاتمه : 1396/05/06
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

مدير پروژه
11 الگوي پراکندگي جرائم و ارزيابي عوامل مؤثر بر انگيزه بخشي و ارتکاب جرم در فضاها و مکان¬هاي شهري (مطالعه موردي: کلان شهرمشهد)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/12/15
تاریخ خاتمه : 1394/07/15
نام کارفرما : دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان خراسان رضوي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مجري
12 تدوين سند برنامه ريزي راهبردي شهر زاينده رود

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/11/16
تاریخ خاتمه : 1393/11/15
نام کارفرما : شهرداري زاينده رود
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مشاور
13 تدوين سند برنامه ريزي راهبردي شهر ابريشم

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/11/11
تاریخ خاتمه : 1393/12/02
نام کارفرما : شهرداري ابريشم
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مشاور
14 تحليل ميزان آسيب پذيري ويژگيهاي کالبدي- فضايي همدان با رويکرد پدافند غير عامل و سنجش عملکرد نيروي انتظامي در برقراي نظم و امنيت در مواقع بحراني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1393/03/14
تاریخ خاتمه : 1394/06/16
نام کارفرما : دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان همدان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مجري
15 تحليل ميزان آسيب پذيري ويژگيهاي کالبدي- فضايي شهرکرد با رويکرد پدافند غير عامل و سنجش عملکرد نيروي انتظامي در برقراي نظم و امنيت در مواقع بحراني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/10/19
نام کارفرما : دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان چهارمحال و بختيار
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مجري
16 بررسي و تحليل الگوي جغرافيايي جرم در استان چهار محال و بختياري،

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1300/10/14
نام کارفرما : نيروي انتظامي استان چهارمحال و بختياري
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مجري
17 تحليل فضايي قابليت هاي شهر اصفهان جهت تحقق شهر الکترونيک(رساله دکتري)،

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1300/09/12
نام کارفرما : شهرداري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

پايان نامه دکتري
18 نقش خدمات رساني پليس در بالا بردن امنيت و جذب گردشگري(نمونه موردي گردشگران خارجي شهراصفهان).

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1300/06/10
نام کارفرما : دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مجري
19 تحليل جغرافيايي جرم در شهر اصفهان (طرح برتر غير صنعتي نيروي انتظامي در استان اصفهان).

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1300/07/12
نام کارفرما : دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مجري
20 مکانيابي دانشگاه پيام نور خرم آباد با استفاده از GIS

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1386/06/06
تاریخ خاتمه : 1386/04/12
نام کارفرما : دانشگاه پيام نور لرستان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

مجري