گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي