گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 مطالعه و اولويت‌بندي حفاظت تزيينات خانه‌هاي مجموعة سنگتراش هاي دانشگاه هنر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1385/11/28
تاریخ خاتمه : 1385/11/28
نام کارفرما : دفتر فني دانشگاه هنر اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
2 مطالعات وتهيه طرح مرمت سردر مسجد جامع ارگ بم

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1385/11/28
تاریخ خاتمه : 1386/11/28
نام کارفرما : پروژة بين المللي نجات بخشي ميراث ارگ بم
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

همکار طرح
3 مطالعه و طرح مرمت تزيينات بقعه پيرحمزه سبزپوش ابرکوه

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1386/11/28
تاریخ خاتمه : 1386/11/28
نام کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري يزد
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
4 آسيب شناسي و اولويت بندي حفاظتي تزيينات مسجد خانم زنجان

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1387/11/29
تاریخ خاتمه : 1387/11/29
نام کارفرما : مهندسين مشاور هنرسراي معماري يزد
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
5 مطالعات تاريخي و فن شناسي تزيينات سردر نظامية ابرکوه

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1387/11/29
تاریخ خاتمه : 1387/11/29
نام کارفرما : مهندسان مشاور هنرسراي معماري يزد
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
6 مطالعه وفن شناسي تزيينات کليساي بيت لحم اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1388/11/29
تاریخ خاتمه : 1388/11/29
نام کارفرما : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
7 فرهنگ پيشينه مطالعات معماري ايران (نگارش مدخل بقعه پيرحمزه سبزپوش- کاخ هشت بهشت، کاخ چهلستون و کليساي بيت لحم)

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1388/11/28
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

1