مرتبه علمي : دانشیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

1 - بررسي و تحليل الگوي جغرافيايي جرم در استان چهار محال و بختياري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/10/14
نام کارفرما : نيروي انتظامي استان چهارمحال و بختياري
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

همکار اصلي