گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - شهرسازی

طرح های پژوهشی

1 پیاده مداری و سرمایه اجتماعی در محلات برگزیده اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/08/15
تاریخ خاتمه : 1390/09/23
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 898/10
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1