گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

1 ساماندهی مجموعه عکس های پورموسی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - -
2 نظام ناحیه ای در عکاسی سیاه و سفید ، رنگی و دیجیتال

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1390/01/15
تاریخ خاتمه : 1390/11/20
تاریخ تسویه : 1390/12/15
تاریخ تصویب : 1388/11/06
شماره مجوز : 8810/8
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علیرضا واعظ -

1